• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Kim jest geodeta? Główne zadania geodety

Geodeta to zawód, w którym osoba go wykonująca zajmuje się prawnie i praktycznie geodezją. Praca geodety jest niezbędna w wielu obszarach, przy budowie budynków, zakupie działek, sprawdzaniu nieruchomości czy to leśnych, rolnych czy budowlanych, przy budowie dróg, mostów, nawet w kopalniach.

Główne zadania/prace geodety to:

  • rozpoznanie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • wyznaczanie i wznowienia punktów granicznych,
  • wytyczanie budynku bądź sieci uzbrojenia terenu,
  • mało i wielkoobszarowe pomiary ziemi,
  • opracowywanie wszelkiej dokumentacji geodezyjnej – map, wykazów dot. np. praw, granic nieruchomości, pozwoleń na budowę, sposobu zagospodarowania terenu czy użytkowania obiektu.

Geodeta – wymagania dotyczące zawodu

Geodeta przede wszystkim musi posiadać uprawnienia aby samodzielnie wykonywać prace geodezyjne. Nie jest to jednak jedyny warunek. Geodeta musi spełniać jeszcze kilka kwestii, tych bardziej zawodowych:

  • dyplom ukończenia studiów bądź szkoły średniej, oba o profilu geodezji i kartografii,
  • praktyka zawodowa, dla szkoły średniej to 6 lat, dla studiów 2 lata,
  • wykazanie się znajomością przepisów i umiejętnościami z zakresie geodezji i kartografii,

oraz ogólnych:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność za przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, obrotowi gospodarczemu czy działalności instytucji państwowych.

Praktyka zawodowa geodety

Praktyki zawodowe, jak zostało wcześniej zależą od szkoły jaką się ukończyło. Praktykę odbywa się w jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorstwie zajmującym się geodezją i kartografią. Podczas praktyki wykonuje się prace geodezyjne i kartograficzne w danym zakresie, a wszystko to pod kierunkiem doświadczonego Samodzielnego Geodety.

Uprawnienia zawodowe geodety

Osoba, która ukończy szkołę o profilu geodezji i kartografii, ukończy i będzie mieć zatwierdzoną praktykę zawodową, ma prawo ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych. Uprawnienia te pozwolą na samodzielne wykonywanie prac w dziedzinie geodezji i kartografii.
Istnieją jednak odstępstwa od wyżej wymienionych, bowiem osoby, które w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają tytuł naukowy profesora I czy II specjalizacji zawodowej, które nabyły go trybem odrębnym, zwolnione są z wyżej wymienionych standardowych wymogów. Inne przypadki odstępstw oraz wszelkie standardowe uprawnienia zawodowe z geodezji i kartografii są nadawane przez Głównego Geodetę Kraju, a wszelkie warunki ich nadawania są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.