• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Inwentaryzacja budynków i przyłączy

Pracownia geodezyjna Geomat świadczy swoje usługi na terenie Kielc oraz Ostrowca Świętokrzyskie.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Aby budynek mógł zostać oddany do użytku, po zakończonej budowie, geodeta sporządza dokumentację geodezyjną, która wraz z wnioskiem powinna być zgłoszona do nadzoru budowlanego. W tym celu wykonywana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Polega ona na pomiarze obiektów, wymagających pozwolenia na budowę, usytuowanych na terenie działki i potwierdzeniu zgodności ich położenia względem sporządzonych map zagospodarowania terenu. Inwentaryzacja dzieli się na pomiar bieżący, który dotyczy przyłączy oraz pomiar końcowy skupiający się na nowo powstałym budynku.

Inwentaryzacja powykonawcza budynków

To tak zwany pomiar końcowy. Obejmuje wszystkie elementy na powierzchni gruntu, powstałe wraz z zakończeniem budowy. Za jej wykonanie odpowiada, posiadający właściwe kompetencje geodeta. Zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, która powinna zawierać wszystkie zmiany jakie zaszły na danym terenie od chwili rozpoczęcia prac budowlanych. W skład tych dokumentów wchodzi szkic sytuacyjny wraz z mapą, których kopię należy przekazać inwestorowi. Etapem końcowym pracy geodety jest wpisanie do dziennika budowy dokładnego opisu czynności jakie wykonał na terenie inwestycji. Stanowi to potwierdzenie zgodności wybudowanego obiektu względem projektu, na podstawie którego powstał.

Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy

Proces ten obejmuje obiekty znajdujące się pod powierzchnią działki. Jest to pomiar bieżący i dotyczy m.in. wodociągów, kanalizacji i sieci gazowej. Geodeta dokonuje czynności jeszcze w trakcie budowy, zanim instalacja zostanie zasypana lub zalana betonem. Niezbędne jest dokładne naniesienie pomiarów na mapę, co w razie awarii, uchroni inwestora budynku od niepotrzebnych komplikacji. Następnie, sporządzona przez geodetę dokumentacja techniczna trafia do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą?

Inwentaryzację budynku należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu budowy. Jeżeli chodzi o przyłącza to sytuacja wygląda inaczej. Pomiar należy wykonać przed zasypaniem instalacji, czyli jeszcze w trakcie budowy.

Ile trwa inwentaryzacja powykonawcza?

Aby rozpocząć prace potrzebna jest dokumentacja uzyskana ze Starostwa. Czas trwania inwentaryzacji w dużej mierze uzależniony jest od tego jak długo trzeba będzie na nią czekać.