• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Wznowienie znaków granicznych

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Procedura wznowienia granic inwestycji to czynność techniczna. Wykonywana jest przez posiadającego odpowiednie kompetencję geodetę na wniosek właściciela gruntów. Dotyczy nieruchomości z wcześniej już ustalonymi prawnie granicami. Zadaniem geodety jest ponowne wyznaczenie jej punktów względem sąsiadujących działek, które z biegiem czasu uległy przesunięciu, zniszczeniu lub zaginięciu. Ustalając punkty na wyznaczonym terenie jako dowody posłużą zachowane znaki graniczne, dokumenty i mapy będące w posiadaniu zleceniodawcy.

Odszukanie i wyznaczenie położenia znaków granicznych

Czynność ta może być przeprowadzona tylko dla punktów udostępnionych w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, geodeta wyznacza granice działki w oparciu o dane obserwacyjne, istniejące dokumenty osnowę pomiarową , które potwierdzą jej początkowe położenie. W sytuacji gdy ustalenie granic jest niejasne i może wyniknąć spór między zleceniodawcą a właścicielem sąsiedniej działki, sprawę rozstrzyga sąd. Z wykonanej czynności geodeta sporządza protokół. Powinien być opisany w ten sposób aby konkretnie informował:

  • kim był zleceniodawca;
  • kto wykonywał usługę;
  • datę wznowienia znaków granicznych;
  • jakie dokumenty były potwierdzeniem wyznaczenia granicy.

Ustalenie przebiegu granicy działki – rozgraniczenie nieruchomości

Do rozgraniczenia nieruchomości może dojść w sytuacji gdy między właścicielami, dwóch lub więcej, sąsiednich działek wyniknie spór odnośnie prawidłowego przebiegu ich granic. Niezgodę zainteresowanych można rozstrzygnąć na drodze postępowania rozgraniczeniowego. Uruchamiane jest ono tylko wtedy gdy granice działki są niejasne i nie da się ich ustalić na podstawie dostępnych dokumentów a brak jest osnowy pomiarowej. Wniosek dotyczący rozgraniczenia nieruchomości składa się do właściwego dla danej lokalizacji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Urząd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania a następnie zostaje wyznaczony geodeta ( zwykle jest wskazany we wniosku przez strony sporu), który dokona czynność rozgraniczeniowej.

Geodeta ustala granice działek na podstawie istniejących znaków w terenie i udostępnionych dokumentów. Często zdarza się jednak, że są one zatarte lub nieczytelne. W takim przypadku rozgraniczenie nieruchomości ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia stron postępowania. Sporządzany jest wtedy akt ugody, który obejmuje wyłącznie sporne części granic i zostaje przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego sprawę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile trwa wznowienie znaków granicznych?

Czas trwania czynności geodezyjnej uzależniony jest od tego jak czytelne są znaki oraz dokumenty potrzebne do ustalenia granic nieruchomości.

Ile kosztuje wznowienie znaków granicznych?

Cena zależy od zakresu pracy oraz jej trudności w ustaleniu granic.