• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Rodzaje prac geodezyjnych

Rodzaje prac geodezyjnych zostały określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mówi ona jasno jakie działania mogą wykonywać uprawnieni geodeci.

Scalanie nieruchomości, Rozgraniczanie i podział nieruchomości

Najbardziej powszechne działania związane są z potrzebami postępowań sądowych i administracyjnych. Zalicza się do nich właśnie np. scalanie, podział czy rozgraniczanie nieruchomości.
Czynności związane z tymi aspektami mogą wykonywać geodeci posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, czynności rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, a także tworzenia dokumentacji do celów prawnych.

Podział czy rozgraniczenie nieruchomości mogą być wykonywane na wniosek osoby zainteresowanej, bądź z urzędu, poprzez do tego uprawnionego geodetę.

Tworzenie map geodezyjnych

Kolejne podstawowe działanie geodety to tworzenie map geodezyjnych, to m.in. mapy zasadnicze, projektowe czy interwencyjne. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, na którym umieszczone są informacje o przestrzennym usytuowaniu wszelkich punktów osnowy geodezyjnej, konturów klasyfikacyjnych, działek, budynków, budowli i urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, a także innych obiektów topograficznych, czy wybranych informacji opisowych.
Prace związane z tworzeniem mapy wiążą się obliczaniem i przetwarzaniem danych i przedstawianiem ich w formie graficznej.

Jednym z ogólnych podziałów map to mapy topograficzne i ogólnogeograficzne. Zadania z nimi związane realizowane są przez marszałków województw na poziomie regionalnym, a na poziomie krajowym przez Głównego Geodetę Kraju.
Na kanwie map ogólnogeograficznych czy topograficznych tworzone są kartograficzne opracowania – mapy tematyczne. To m.in. mapy z granicami polno-leśnymi, mapy glebowe czy mapy z zakresu hydrologii.
Mapy topograficzne są także podstawą do tworzenia przez geodetów map ewidencyjnych i zasadniczych.

Zakładanie osnowy geodezyjnej

Zakładanie osnowy geodezyjnej to kolejne działanie wykonywane przez geodetów.
Tworzone i prowadzone są one dla całego obszaru kraju.
Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zatwierdza projekty osnowy geodezyjnej podstawowej, a starości projekty osnów szczegółowych.

Państwowa Ewidencja Gruntów i Budynków

Dużo działań geodezyjnych związanych jest także z systemem informatycznym w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków.
Gromadzone, udostępniane i aktualizowane są w nim wszelkie dane o gruntach, budynkach, ich właścicielach czy innych podmiotach gospodarujących tymi nieruchomościami. Te prace geodezyjne związane z systemem mogą być wykonywane przez jednostki organizacyjne czy przedsiębiorców, bądź osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.