• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Prace geodezyjne podczas budowy domu

Praca geodety jest nieodłącznym elementem związanym z budową domu. Jest on obecny niemalże na każdym etapie tej inwestycji. Począwszy od momentu, w którym inwestor zainteresowany jest zakupem działki, wtedy już na samym początku korzysta on z wiedzy i doświadczenia geodety w celu weryfikacji gruntu. Geodeta jest zatem prawnie niezbędny podczas:

  • prac przygotowawczych
  • sporządzenia mapy do celów projektowych,
  • wytyczenia budynku w granicach tej działki,
  • wytyczeniu pomiarów instalacji, wytyczeniu przyłączy
  • przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Jak widać od początku do końca budowy domu, działania geodety są istotnym elementem całej układanki.

Sporządzenie mapy do celów projektowych

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić chcąc rozpocząć budowę domu, jest uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z niezbędnych elementów koniecznych do jej uzyskania jest mapa do celów projektowych, którą to musi przygotować właśnie uprawniony geodeta.
Najpierw musi on zgłosić chęć wykonania działań do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i uzyskać kopię mapy zasadniczej. Na niej to po weryfikacji sytuacji rzeczywistej do dokumentacji, sporządza mapę do celów projektowych.
Następnie geodeta ponownie musi zgłosić się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przedłożyć udokumentowane efekty swojej pracy. Po prawnej weryfikacji dokumentacji, mapa zasadnicza zostaje uwierzytelniona i stanowi podstawę do sporządzenia następnego dokumentu – projektu zagospodarowania działki przez wybranego projektanta. Ten z kolei stanowi nieodłączny element projektu budowlanego.

Geodezyjne wytyczenie budynku w granicach działki

Następnym elementem, gdzie geodeta wykonuje swoje działania jest geodezyjne wytyczenie obiektu, czyli budynku w granicach działki. Wszystko to oczywiście musi być zgodne z projektem budowlanym, czyli z zachowaniem przewidzianego położenia względem już istniejących obiektów, granic działki oraz przewidzianego wymiaru budynku.
Geodeta określa usytuowanie budynku w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Wytyczając budynek w granicach działki musi zaznaczyć jego charakterystyczne punkty.

Na tym etapie geodeta ściśle musi współpracować z kierownikiem budowy inwestycji. Kierownik decyduje o ilości charakterystycznych punktów, które służą mu do wyznaczenia fundamentów.

Należy zaznaczyć, że geodeta przekazuje kierownikowi budowy dwa egzemplarze szkiców tyczenia oraz kontroli położenia fundamentów, a także poszczególnych pozostałych elementów obiektu budowlanego. Zawierają one dane geodezyjne pozwalające na wznowienie lub kontrolę ich wyznaczenia.

Wytyczenie przyłączy oraz wykonanie pomiarów instalacji i obiektów zanikających

Jak zostało już wcześniej wspomniane, geodeta uczestniczy w pracach na każdym etapie budowy, i tak kolejne prace geodezyjne dotyczą m.in. tyczenia obiektów zanikających, czyli przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Finalnym etapem działań geodezyjnych jest inwentaryzacja powykonawcza, tj.
zebranie na mapie informacji o przestrzennym rozmieszczeniu budynku i innych elementach zagospodarowania działki np. parkingu, wjazdu czy danych o rozmieszczeniu obiektach liniowych, czyli linii gazowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych czy wodociągów.

Wpisy w dzienniku budowy, dokumentacja geodezyjna

Dziennik budowy to podstawowy dokument, w którym raportowany jest jest każdy etap prac, geodeta każde swoje działanie musi udokumentować wpisem w dzienniku.
Każdy taki wpis musi być dokładnie opisany: datą, imieniem, nazwiskiem, funkcją i nazwą jednostki organizacyjnej, której osoba dokonująca jest reprezentantem oraz podpisem osobistym.

Geodeta na każdym etapie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji geodezyjnej, tj. m.in. szkiców tyczenia czy położenia elementów obiektu budowlanego. W ostatniej fazie budowy dokumentacja geodezyjna przyjmuje postać operatu geodezyjnego, będący podstawowym załącznikiem dokumentacji budowy.

Po przeprowadzeniu prac geodezyjnych, ich wyniki w oryginalne przedłożone muszą zostać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na ich podstawie zostają zaktualizowane dane w systemie w bazach danych dot. ewidencji budynków i gruntów oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.