• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Mapy geodezyjne – podstawowe rodzaje

Mapy geodezyjne to mapy tworzone przez uprawnionych geodetów. Obejmują one zapisy działań geodety, tzn. pomiarów geodezyjnych nieruchomości oraz muszą być zgodne z wytycznymi w rozporządzeniach ministerstw. Ich podstawą są mapy zasadnicze.

Do podstawowych rodzajów map geodezyjnych zalicza się:

 • mapy związane z obrotem nieruchomościami, scalaniem czy podziałem nieruchomości wykorzystywane w celach prawnych,
 • mapy do celów projektowych,
 • mapy inwentaryzacyjne.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to można rzec baza dla zapisów pomiarów geodetów. Jest ona zasobem państwowym, który uprawniony geodeta może pobrać z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tam też jest aktualizowana przez uprawnione do tego osoby.

Mapy zasadnicze tworzone są w skalach:

 • 1:5000 dla obszarów leśnych oraz rolnych,
 • 1:500 lub 1:1000 dla obszarów wysoce zurbanizowanych (mapa działki budowlanej co najmniej o skali 1:500),
 • 1:1000, 1:2000 dla obszarów o średnim zagęszczeniu obiektów budowlanych.

Mapa zasadnicza obejmuje elementy dotyczące:

 • ewidencji gruntów – czyli granice, czy numer działek,
 • ukształtowania terenu
 • zagospodarowania terenu – czyli np. obiekty budowlane, ulice,
 • uzbrojenia terenu – czyli np. sieci wodociągów, gazociągi czy sieci elektroenergetyczne.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Tworzona jest na podstawie jaką jest mapa zasadnicza, i oprócz jej elementów opisuje obszar inwestycji w pasie do 30 m oraz obszar strefy ochronnej, jeśli taka została wytyczona.

Ponadto mapa do celów projektowych zawiera:

 • opracowane geodezyjnie linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny różnego przeznaczenia, osie dróg, jeśli są ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ich ustaleniu,
 • rozmieszczenie zieleni wysokiej, pomników przyrody,
 • rozmieszczenie innych obiektów zgodnie z celem działań geodezyjnych.

Powykonawcza mapa inwentaryzacyjna

Mapa interwencyjna tworzona jest, jak i poprzedni typ, przez uprawnionego geodetę. Powstaje ona na kopii mapy zasadniczej podczas prac na zakończenie budowy. Stanowi podstawę geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, weryfikując obiekt budowlany oraz całą infrastrukturę naziemną i podziemną. Dane z powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej przenoszone są systemu ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Mapy związane z obrotem nieruchomościami, scalaniem czy podziałem nieruchomości wykorzystywane w celach prawnych

Mapy związane z aspektami prawnymi dotyczące obrotu, podziału czy scalenia nieruchomości tworzone są przez uprawnionych geodetów na kopii mapy zasadniczej, bądź w rzadkich przypadkach – jej braku – na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu.
Mapa dla celów prawnych najczęściej wykorzystywana jest np. do celów sądowych (m.in. spadek, zniesienie współwłasności) czy do założenia księgi wieczystej.

Dla przykładu, dla mapy tworzonej w przypadku podziału danej nieruchomości, granice projektowanych nowych działek czy propozycje dostępu działki do drogi publicznej oznacza się na czerwono. Wszelkie dane do opracowania mapy powinny być w oparciu o dane z księgi wieczystej nieruchomości.