Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Geodezyjne opracowanie projektu
Plan realizacyjny sporządzony w formie mapy jest głównym źródłem informacji dla pomiarów realizacyjnych. Jest szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, projektem inwestycji, planem generalnym zakładu przemysłowego lub projektem wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich.

Plan realizacyjny składa się z zespołu dokumentów w postaci map geodezyjnych, rysunków, danych liczbowych i opisów określających lokalizację, głównie wymiary i rozmieszczenie przewidywanych do realizacji obiektów.
Plan realizacyjny stanowi podstawę następujących prac geodezyjnych:
- wykonania projektu osnowy realizacyjnej,
- przygotowania danych geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia w terenie projektowanych budowli i urządzeń,
- wyznaczenia danych geodezyjnych niezbędnych do wytyczenia w terenie osi głównej inwestycji lub punktów bazowych lokalizujących w terenie osnowę realizacyjną,
Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego polega na wykonaniu przez geodetę:
- ustalenia układu współrzędnych osnowy,
- ustalenia danych geodezyjnych do lokalizacji punktów osnowy realizacyjnej,
- przeniesienia z planu realizacyjnego i projektów technicznych na szkice dokumentacyjne rysunku miar i współrzędnych elementów obiektów budowlanych podlegających wytyczeniu,
- sprawdzenia wewnętrznej zgodności miar i współrzędnych,
- obliczenia współrzędnych głównych punktów budowli (punkty granic, naroża budynków i hal, punkty przecięcia osi, punkty załamania osi i inne),
- obliczenia elementów pomiarowych, tzw. miar realizacyjnych (długości, kąty, wysokości, spadki), służących do wytyczenia punktów w terenie,
- obliczenia miar kontrolnych niezbędnych do kontroli usytuowania, kształtu i wymiarów obiektów.

Dokumentem powstałym w wyniku geodezyjnego opracowania projektu i będącym podstawą do wykonania tyczenia lokalizującego jest szkic dokumentacyjny sporządzony przez geodete, który powinien zawierać:
- rysunek lokalizowanego obiektu bez konieczności zachowania skali,
- istniejące przewody i urządzenia podziemne oraz elementy podziemne budowli,
- punkty osnowy realizacyjnej,
- współrzędne charakterystycznych punktów tyczonego obiektu i punktów osnowy,
- kierunek północy i kierunek osi X,Y układu współrzędnych osnowy realizacyjnej,
- obliczone dane realizacyjne i wielkości kontrolne,
- numer zlecenia i numer projektu.


geodeta kielce