This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199

geodeta kielce
Podział prawny i geodezyjny.
Podział prawny polega na przeniesieniu prawa własności wydzielonej części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz innej osoby.
Podział geodezyjny polega na wyznaczeniu nowego układu działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości, bez zmiany właściciela.

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:
- wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
- ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
- protokół z czynności przyjęcia granic,
- projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
- ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
- wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
- klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

Geodeta będzie prowadził procedurę podziałową w możliwych dwóch trybach postępowania:

Tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami.

Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu).

Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych- podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości).

Do wniosku o podział nieruchomości załącza się:
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
- wypis z ewidencji gruntów i budynków i kopię mapy ewidencyjnej,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
-dla podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.

Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.

Skutecznie przeprowadzony podział nieruchomości będzie skutkował zmianami w oznaczeniu działek w operacie ewidencji gruntów. Następstwem podziału geodezyjnego może być podział prawny nieruchomości czyli zmiana podmiotowa w zakresie prawa własności (przykładowo akt notarialny przeniesienia prawa własności w wyniku transakcji kupna – sprzedaży w odniesieniu do nowopowstałych działek gruntu wydzielonych w terenie z nieruchomości pierwotnej)..


geodeta kielce