Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199

geodeta kielce
Podział prawny i geodezyjny.
Podział prawny polega na przeniesieniu prawa własności wydzielonej części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz innej osoby.
Podział geodezyjny polega na wyznaczeniu nowego układu działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości, bez zmiany właściciela.

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:
- wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
- ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
- protokół z czynności przyjęcia granic,
- projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
- ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
- wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
- klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

Geodeta będzie prowadził procedurę podziałową w możliwych dwóch trybach postępowania:

Tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami.

Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu).

Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych- podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości).

Do wniosku o podział nieruchomości załącza się:
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
- wypis z ewidencji gruntów i budynków i kopię mapy ewidencyjnej,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
-dla podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.

Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.

Skutecznie przeprowadzony podział nieruchomości będzie skutkował zmianami w oznaczeniu działek w operacie ewidencji gruntów. Następstwem podziału geodezyjnego może być podział prawny nieruchomości czyli zmiana podmiotowa w zakresie prawa własności (przykładowo akt notarialny przeniesienia prawa własności w wyniku transakcji kupna – sprzedaży w odniesieniu do nowopowstałych działek gruntu wydzielonych w terenie z nieruchomości pierwotnej)..


geodeta kielce