Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Jaki jest tryb postępowania przy podziale nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane?
1. Przygotowanie dokumentów własności. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny kupna-sprzedaży lub prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności.
2. Sporządzenie wniosku o wszczęcie procedury podziałowej i podpisanie go przez właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości. Proszę pamiętać, że podpisy złożone pod wnioskiem muszą dotyczyć tych samych osób, które są wymienione w dokumentach własności. Jeżeli osoby wymienione np. w wypisie z księgi wieczystej nie żyją, niezbędne będzie przeprowadzenie przed właściwym Sądem Rejonowym postępowania o nabycie spadku.
3. Nasza firma sporządza wstępny projektu podziału, który będzie załącznikiem do wniosku omówionego w pkt.2. Wstępny projekt podziału będzie przedstawiał zaproponowany przez państwa sposób podziału nieruchomości. Proszę pamiętać, że linia podziału nie może przechodzić przez zabudowania (jeśli w linii podziału nie ma ściany działowej) i każda z nowych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej.
4. Złożenie wniosku wraz z dokumentami własności i wstępnym projektem podziału do właściwego Urzędu Gminy lub Miasta.
5. Urząd Gminy lub Miasta wyda opinię w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. Pozytywne postanowienie pozwala przejść do następnych etapów pracy.
6. Nasza firma sporządza mapę z projektem podziału.
7. Wykonana mapa jest składana do właściwego Urzędu Gminy lub Miasta, który wydaje decyzję zatwierdzającą projekt podziału.
8. I to już koniec, ponieważ prawomocna decyzja jest podstawą do sporządzenia przez notariusza umów kupna sprzedaży lub do ujawnienia podziału w księdze wieczystej.

geodeta kielce